Skip to main content

釀豆腐

stuffed tofu w/ shrimp
點心 海鮮 豆腐 釀豆腐 豆腐 海鮮 點心
stuffed tofu w/ fish
點心 豆腐 釀豆腐 豆腐 點心
stuffed tofu
點心 豆腐 釀豆腐 豆腐 豉油 蠔油 點心
steamed tofu w/ minced shrimp
點心 豆腐 釀豆腐 豆腐 點心