Skip to main content

腐皮

vegetarian duck
腐皮
tofu skin roll
點心 豆腐 腐皮 竹卷 豆腐 點心
sweet and sour chicken roll
點心 豆腐 豆腐 腐皮 甜酸 糖醋醬 點心
fried tofu skin roll w/ shrimp
點心 豆腐 腐皮 點心 腐皮卷 豆腐
fried tofu skin roll
點心 豆腐 腐皮卷 腐皮 豆腐 點心
beef meatballs
點心 粵菜 豆腐 豆腐 腐皮 粵菜 牛肉 點心