Skip to main content

士多啤梨

strawberry slush
飲品 冷飲 冰沙 士多啤梨 飲品
strawberry passion fruit green tea
飲品 冷飲 水果茶 飲品 綠茶 士多啤梨 百香果 水果
strawberry orange green tea
飲品 冷飲 水果茶 飲品 綠茶 士多啤梨 水果
strawberry oolong tea
飲品 烏龍茶 冷飲 水果茶 飲品 士多啤梨 水果
strawberry green tea
飲品 冷飲 水果茶 飲品 綠茶 士多啤梨 水果