Skip to main content

water chestnut cake
點心 甜品 馬蹄 甜品 點心
tofu pudding
點心 粵菜 甜品 豆腐 糖水 豆腐花 糖水 粵菜 豆腐 甜品 點心
mango pudding
點心 甜品 煉奶 芒果 布甸 牛奶 甜品 點心
jellyfish salad
點心 茶餐廳 海鮮 海蜇 沙律 海鮮 茶餐廳 點心
coconut pudding
點心 粵菜 甜品 粵菜 椰汁 布甸 甜品 點心
cantaloupe tofu pudding
點心 粵菜 甜品 豆腐 糖水 豆腐花 糖水 粵菜 豆腐 甜品 點心
almond tofu
點心 甜品 豆腐 糖水 糖水 豆腐 杏仁 甜品 點心